Aviso Legal

1. Obxecto e titularidade de Ateneo de Santiago

A presente páxina web foi creada co obxecto de ofrecer aos usuarios unha información detallada do Ateneo de Santiago, así como diferentes medios a través dos cales poder contactar e comunicarse connosco. Así mesmo, ofrécese a posibilidade de acceder á información sobre o Ateneo de Santiago. Pode porse en contacto connosco polos seguintes medios: 
Correo electrónico: ateneo@ateneodesantiago.gal
Teléfono: 622 274 1100

2. Condicións de uso e utilización do servizo

2.1. Obriga de facer un uso correcto do servizo.

As condicións de acceso e uso desta páxina web están supeditadas á legalidade vixente e aos principios de boa fe e uso lícito por parte do usuario da mesma quedando prohibida, con carácter xeral, calquera tipo de actuación en prexuízo do Ateneo de Santiago e contraria ao presente Aviso Legal. O usuario comprométese a utilizar este servizo sen incorrer en actividades que poidan ser consideradas ilícitas ou ilegais, que infrinxan os dereitos do Ateneo de Santiago ou de terceiros, ou que poidan danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar o servizo ou impedir a normal utilización do mesmo por parte doutros usuarios.

2.2. Solicitude de contidos

O usuario deberá absterse de realizar solicitudes de contidos ofrecidos a través desta páxina web utilizando medios ou procedementos distintos dos que se puxeron á súa disposición, distintos dos que se indicaron na páxina web ou distintos dos que se empreguen habitualmente en Internet e sempre que os mesmos non entrañen un risco de inutilización do servizo e dos seus contidos.

2.3. Prohibicións

Queda prohibido o uso desta web con fins ilegais ou non autorizados, en concreto e sen carácter taxativo:

  • Calquera forma de violación dos dereitos de terceiros (dereito á intimidade, propia imaxe, dereitos de propiedade intelectual e industrial, etc.).
  • Realizar, usando os contidos desta web, calquera tipo de publicidade como envío de correos electrónicos non solicitados (spam) ou comunicación similar.
  • Introducir virus informáticos, arquivos defectuosos, ou calquera outro software ou programa informático que poida provocar danos ou alteracións non autorizadas dos contidos ou sistemas accesibles a través desta páxina web.

3. Propiedade Intelectual e Propiedade Industrial

Os dereitos de reprodución, distribución e comunicación pública da páxina web son titularidade do Ateneo de Santiago. Todos os textos, deseños, contidos, estrutura, bases de datos, logos, códigos fonte e demais elementos da páxina web están protexidos pola lexislación e os tratados internacionais vixentes na materia. O Ateneo de Santiago ostenta todos os dereitos de propiedade intelectual necesarios para poder explotar a páxina web e o conxunto de elementos que a integran.

Calquera reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra forma de explotación de todo ou parte do contido da páxina web, efectuada de calquera forma ou por calquera medio, electrónico, mecánico ou outro, están estritamente prohibidos. A infracción destes dereitos dará lugar ao exercicio dos correspondentes procedementos xudiciais, civís e/ou penais.

O Ateneo de Santiago é titular das marcas, logotipos e nomes de dominio asociados aos servizos que se prestan a través da súa páxina web, estando estritamente prohibida a súa reprodución ou uso non autorizado polo titular dos mesmos.

4. Política de Privacidade

Todos os datos persoais facilitados a través da páxina web para realizar calquera tipo de solicitude, pedido, envío de información, suxestión ou similares quedan sometidos ao indicado na nosa Política de Privacidade, cuxo contido forma tamén parte integrante do presente Aviso Legal e normas de uso.

5. Exención de Responsabilidade

O usuario será o único responsable das infraccións en que poida incorrer ou dos prexuízos que se poidan causar a terceiros pola indebida ou ilexítima utilización da páxina web. O Ateneo de Santiago non será responsable dos posibles danos ou prexuízos que se puidesen derivar de interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo dos sistemas electrónicos ou informáticos, motivadas por causas alleas á empresa, dos atrasos ou bloqueos no uso de devanditos sistemas causados por deficiencias ou sobrecargas de liñas telefónicas, sobrecargas no sistema de Internet ou noutros sistemas electrónicos.

Os usuarios farán uso dos hipervínculos baixo o seu propio risco. Os enlaces que figuran na páxina web a outras páxinas establécense a efectos puramente informativos e non supón ningún tipo de asociación cos sitios web enlazados, nin recomendación dos produtos ou servizos ofrecidos por esas páxinas. O Ateneo de Santiago non garante nin as condicións, nin a licitude dos contidos, nin a correcta prestación de servizos ofertados aos usuarios por terceiros alleos, aos que se pode acceder mediante enlaces (links) establecidos nestas páxinas. Tampouco se responsabiliza dos hipervínculos que os seus clientes poidan crear a través das súas páxinas web.

O Ateneo de Santiago exime de responsabilidade en canto ás cookies que terceiros alleos puidesen instalar no disco duro do computador do usuario.

Tampouco se derivará responsabilidade para Ateneo de Santiago polos erros tipográficos ou inexactitudes que puidesen apreciarse nos contidos da súa páxina web.

6. Servizo

O Ateneo de Santiago resérvase o dereito de facilitar o acceso á súa páxina web, sen previo aviso, de forma discrecional e temporal, así como o dereito de modificar, actualizar, corrixir unilateralmente, en calquera momento e sen previo aviso, a presentación, Aviso Legal, condicións do servizo, ou do uso da páxina web, así como os contidos da mesma e, en todo caso, con respecto á normativa aplicable.

7. Xerais

Para cantas cuestións litixiosas se susciten sobre a interpretación, aplicación e/ou cumprimento deste Aviso Legal, así como das reclamacións que poidan derivarse do seu uso, será de aplicación a lexislación española. Os intervintes acordan someterse á xurisdición dos Xulgados e Tribunais españois en caso de conflito, renunciando, de forma expresa, a calquera outro foro que puidese corresponderlles.