Novas

Proclamación de candidaturas para as eleccións á Xunta Directiva do Ateneo de Santiago

Compartir

 

Na cidade de Santiago de Compostela, sendo as 18 horas do día 30 de abril de 2024 reúnense na sede social do Ateneo de Santiago os socios designados pola Asemblea ordinaria do día 2 de abril para formar parte da Xunta Electoral, os cales acadaron os seguintes acordos:

1.- Constátase que, no prazo establecido pola normativa electoral aprobada na Asemblea ordinaria de socios, só se presentou unha candidatura ás eleccións á Xunta Directiva.

2.- Compróbase que a candidatura presentada está formada polos seguintes socios:
          Presidente: Don Francisco Candela Castrillo
          Vicepresidente: Don José Manuel González Herrán 
          Secretaria: Dona Pilar Sampedro Martínez
          Tesoureiro: Don Antón Porteiro Lago
          Vogais: Dona Marina Luisa Somoza Quiroga
                              Don Xosé Ramón Pousa Estévez
                              Dona Juana María Otero Suárez
                              Don Manuel López-Rivadulla Lamas 
                              Dona María del Carmen Sánchez Carrera
                              Don Álvaro Silva Teira
                              Dona Enriqueta Rivas Lombardero
                              Don Luis Rivero de Aguilar Sobrino

3.- Confírmase que todos os membros desta candidatura cumpren os requisitos establecidos polos Estatutos da Entidade así como pola normativa electoral para a súa presentación.

4.- Segundo establece o apartado 3ºb da normativa, acórdase dar por concluído o proceso electoral e trasladar a candidatura á consideración da Asemblea xeral extraordinaria para a súa elección.

5.- A proposta da Xunta Directiva, acórdase fixar a Asemblea xeral extraordinaria para o luns, 27 de maio, na Rúa do Vilar, 19, cos seguintes horarios:
                         16.30h. Constitución da mesa electoral.
                          Votacións ata as 19h.
                          19h. Escrutinio.